Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án – Dethithu.online giới thiệu đến các em tài liệu Đề thi giữa học kỳ 1 lớp 6 môn Tiếng Anh trường THCS Kim Thư, Hà Nội năm học 2014 – 2015 có đáp án đi kèm là tài liệu học tập dành cho các em học sinh lớp 6, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức Tiếng Anh hiệu quả. Mời các em tham khảo.

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án

I. Chọn từ có phần gạch dưới phát âm khác so với các từ còn lại (2 x 0,25 = 0,5 mk)

1. A.people                    B. television                 C. pencil                    D. stereo

2. A. watches                  B. fixes                       C. washes               D. goes

 

 

II. Chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống (10 x 0,25 = 2,5 mks)

1. How many ……… does it have? – It has 2 floors.

A. floors                B. schools            C. students               D. classes

2. I do ……… homework every afternoon.

A. their                   B. his                   C. her                D. my

3. Which ……………..are you in? – 6A

A. grade                    B. class                  C. school                D. floor

4. After school, Lan ………………………

A. listens to music                      C. listen to the music

B. listen to music                        D. listens to the music

5. We live ……………..the country.

A. near                    B. at                       C. in                               D. on

6. What are those? – …………..

A. They are a trees.                     C. It is trees.

B. They are trees.                       D. It is a tree.

7. Classes end at ………………

A. a quarter past eleven                             C. eleven past quarter

B. quarter past an eleven                           D. eleven past a quarter

8. The police station is …………… the restaurant.

A. opposite                    B. near                     C. next                            D. in front

9. We have literature …………8.40……………….9.25.

A. at ……at                       C. at ……and at

B. at ……to                         D. from ……to

10. Does she ……………..her face?

A. washs                      B. washes                         C. wash                 D. is wash

III. Hãy chuyển những câu sau sang câu phủ định và nghi vấn (2 x 1,0 = 2 mks)

1.Mai and Lan play soccer in the afternoon.

…………………………………………………

2. Her teacher listens to music every day.

…………………………………………………

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh có đáp án